Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu

 

Rozdział I. Definicje.

§ 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Ebook – książka w wersji elektronicznej (cyfrowej);

2) Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia;

3) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

4) Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.jandrozdz.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Towary;

5) Sprzedawca – Tatiana Malinina, prowadząca działalność nierejestrową (nieewidencjonowaną), o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, adres: 03-828 Warszawa, ul. Mińska 73A/77, e-mail: sklep@jandrozdz.pl;

6) Towar – produkty prezentowane w Sklepie;

7) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające rodzaj i liczbę Towaru.

Rozdział II. Postanowienia ogólne.

§ 2. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem Zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedawcą, w tym również zmieniających postanowienia Regulaminu. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu.

§ 3. Sklep działający pod adresem www.jandrozdz.pl prowadzony jest przez Sprzedawcę.

§ 4. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów w związku z korzystaniem ze Sklepu, w tym określa:

1) warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu oraz

2) zasady zawierania umów sprzedaży Towarów w ramach Sklepu.

§ 5. Sprzedawca i Klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

Rozdział III. Wymagania techniczne.

§ 6. Do korzystania ze Sklepu internetowego jest wymagane urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową umożliwiającą wyświetlanie stron www. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu, w tym składania Zamówień na Towary, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Rozdział IV. Warunki korzystania ze Sklepu.

§ 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

1) korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

2) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;

3) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;

4) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych, w tym prawa do prywatności, i wszelkich przysługujących im praw;

5) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

Rozdział V. Warunki realizacji Zamówienia.

§ 8. Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§ 9. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 10. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru poprzez Sklep należy wejść na stronę internetową www.jandrozdz.pl, przejść do zakładki „KUP KSIĄŻKĘ”, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie i złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

§ 11. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia. W przypadku Zamówienia dotyczącego Ebooka złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest ponadto po wyrażeniu zgody na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 12. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru.

§ 13. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

§ 14. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja i potwierdzenie przez Klienta wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

§ 15. Po naciśnięciu przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient zostanie przekierowany na stronę internetową operatora płatności, o którym mowa w § 25. W celu opłacenia Zamówienia konieczne jest dokonanie wyboru metody płatności i sfinalizowanie płatności.

§ 16. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

§ 17. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.

§ 18. Po zawarciu umowy Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Zamówienie [jandrozdz.pl] Nr…”, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

§ 19. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenia, o którym mowa w § 18.

Rozdział VI. Ceny Towarów.

§ 20. Ceny Towarów na stronie Sklepu zamieszczone przy Towarze podawane są w złotych polskich i stanowią cenę brutto. Ceny te nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki, które podawane są oddzielne przed złożeniem Zamówienia.

§ 21. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w chwili składania Zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu.

§ 22. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Towarów z chwili składania Zamówienia.

§ 23. W przypadku sprzedaży w ramach ogłaszanych promocji Sklep zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych w sprzedaży Towarów (np. określenie maksymalnej liczby egzemplarzy). Ograniczenia, o których mowa zdaniu pierwszym, określane są w warunkach promocji.

Rozdział VII. Formy płatności, warunki dostawy, realizacja zamówienia.

§ 24. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać online:

1) płatnością za pośrednictwem przelewu elektronicznego – przelewem natychmiastowym albo zwykłym;

2) płatnością mobilną BLIK;

3) płatnością kartą płatniczą.

§ 25. Płatności są obsługiwane przez CashBill S.A., ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice, NIP: 6292410801, REGON: 241048572, KRS: 0000323297 – będącą krajową instytucją płatniczą wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych i innych dostawców prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP10/2013.

§ 26. Zakupione Towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 27. Wyboru formy dostawy zakupionego Towaru Klient dokonuje w trakcie składania Zamówienia.

§ 28. Informacja o kosztach dostawy dotycząca konkretnego Zamówienia dostępna jest w trakcie jego składania.

§ 29. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu obsługującego płatność, o którym mowa w § 25, potwierdzenia dokonania pełnej płatności.

§ 30. Dostarczaniem zakupionego Towaru zajmują się firmy kurierskie lub operator pocztowy. Dostarczenie Towaru – w zależności od formy dostawy wybranej przez Klienta – może nastąpić bezpośrednio na podany przez niego adres, albo do wybranego przez niego paczkomatu, albo do wybranego przez niego punktu odbioru. Przewidywany czas dostawy to 2-5 dni roboczych od dnia następującego po nadaniu przesyłki. 

§ 31. Standardowy termin realizacji Zamówienia wynosi od 3 do 14 dni od chwili otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia, o którym mowa w § 29.

§ 32. Sprzedawca na żądanie Klienta wystawia w formie elektronicznej rachunek albo fakturę (bez VAT), które dokumentują dokonanie sprzedaży, i wysyła je na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

§ 33. Klient może wystąpić z żądaniem otrzymania rachunku albo faktury, o których mowa w § 32, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zamówionego Towaru. Żądanie należy wysłać na adres poczty elektronicznej: sklep@jandrozdz.pl. W żądaniu Klient podaje dane do rachunku albo faktury takie jak: imię, nazwisko (nazwa) i adres.

Rozdział VIII. Postanowienia szczególne dotyczące Ebooków

§ 34. Towar w postaci Ebooka oferowany jest przez Sklep w formie plików cyfrowych w formatach epub i mobi, które nie są zapisane na nośniku materialnym.

§ 35. Sprzedawca informuje, że w odniesieniu do Ebooków dostępnych w Sklepie mogą być zastosowane techniczne środki ochrony, zabezpieczające przed korzystaniem z Ebooka wbrew warunkom zezwolenia lub z naruszeniem prawa.

§ 36. W przypadku Ebooków chronionych technologią watermark nabywany Ebook jest oznakowany indywidualnym identyfikatorem, umożliwiającym przypisanie określonej kopii do Klienta.

§ 37. W przypadku Zamówienia dotyczącego jednocześnie Ebooka i Towaru innego rodzaju, Zamówienie zostanie podzielone na Zamówienie dotyczące Ebooka oraz Zamówienie dotyczące Towaru innego rodzaju. Każde z Zamówień zostanie zrealizowane odrębnie.

§ 38. Czas realizacji Zamówienia dotyczącego Ebooka wynosi maksymalnie 24 godziny od momentu otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia, o którym mowa w § 29.

§ 39. Zakupiony Ebook zostaje wysłany Klientowi na adres poczty elektronicznej podany przez niego przy składaniu Zamówienia.

§ 40. Klient ma prawo korzystać z zamówionego Ebooka wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 41. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:

1) rozpowszechniania Ebooków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym;

2) zwielokrotniania Ebooków w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z Ebooka.

§ 42. Sprzedawca informuje, że poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, udostępnianie Ebooków osobom trzecim jest niedozwolone.

§ 43. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym rozdziale stosuje się pozostałe postanowienia Regulaminu.

Rozdział IX. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy.

§ 44. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni.

§ 45. Wskazany w § 44 termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło doręczenie Towaru Konsumentowi lub odbiór Towaru przez Konsumenta. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia, o którym mowa w § 46, przed jego upływem.

§ 46. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa, np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

§ 47. W razie skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 46. Do czasu zwrotu Towaru Konsument odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności Towaru.

§ 48. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

§ 49. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument. Koszty te zależą od wybranego przez Konsumenta operatora pocztowego/firmy kurierskiej.

§ 50. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy:

1) o dostarczenie Towarów o unikalnych właściwościach określonych przez Konsumenta lub ściśle związanych z jego osobą (przykładowo książka z dedykacją podaną przez Konsumenta);

2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym – co obejmuje Ebooki oferowane przez Sprzedawcę – jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 51. Sprzedawca zwróci Konsumentowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru oraz koszt wysyłki Towaru do Konsumenta, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy Towaru innego niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany tym samym sposobem, jak wybrana przez Konsumenta forma płatności przy składaniu Zamówienia, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 52. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od  Konsumenta do chwili otrzymania zwrotu Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Rozdział X. Rękojmia i reklamacje

§ 53. Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów niebędących Konsumentami z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

§ 54. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta  na zasadach określonych w art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny za wady fizyczne i prawne (rękojmia).

§ 55. Reklamacje Konsument może zgłaszać pisemnie na adres Sprzedawcy lub mailowo na adres jego poczty elektronicznej.

§ 56. W reklamacji Konsument powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj nieprawidłowości i datę jej wystąpienia.

§ 57. Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia.

§ 58. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Konsumenta.

Rozdział XI – Dane osobowe.

§ 59. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

§ 60. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych związanych ze złożeniem Zamówienia oraz z korzystaniem ze Sklepu przed i po złożeniu Zamówienia, jak również o prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zawiera Polityka prywatności.

Rozdział XII - Postanowienia końcowe.

§ 61. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem  Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

§ 62. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta  pod adresem www.jandrozdz.pl. W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta  obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia, chyba że Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnej wersji Regulaminu i poinformuje Sprzedawcę o wyborze aktualnej wersji Regulaminu jako obowiązującej.