Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Rozdział I

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z zapewnieniem funkcjonowania serwisu internetowego pod adresem jandrozdz.pl

W wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

KTO PRZETWARZA DANE OSOBOWE

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z serwisu internetowego pod adresem jandrozdz.pl (dalej: „Serwis”) – w tym informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii – przetwarzane są przez Administratora, który zgodnie z przepisami RODO decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych.

Administratorem jest Tatiana Malinina. Kontakt z Administratorem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest za pomocą korespondencji kierowanej na adres: 03-828 Warszawa, ul. Mińska 73A/77, lub adres e-mail: sklep@jandrozdz.pl.

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych i samodzielnie wykonuje jego obowiązki.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (dalej: „Użytkownicy”) przetwarzane są przez Administratora w celu:

 1. przyjmowania i obsługi, w tym realizacji, zamówień składanych za pomocą funkcjonalności udostępnionej w Serwisie („sklepu internetowego”) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 2. w zakresie danych podawanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która w takim przypadku określa również szczegółowy dopuszczalny cel i zakres przetwarzania danych;

 3. identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytań:

 4. związanych ze składaniem oraz realizacją zamówień przesłanych za pomocą udostępnionego w Serwisie formularza – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 5. w dowolnej sprawie, określonej przez nadawcę, przesłanych za pomocą udostępnionych w Serwisie formularzy kontaktowych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która w takim przypadku określa również szczegółowy dopuszczalny cel i zakres przetwarzania danych;

 6. obsługi reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO);

 7. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 8. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na ochronie jego praw;

 9. tworzenia analiz, zestawień, statystyk oraz prowadzenia archiwizacji danych i informacji –podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO), a w przypadku braku takiego obowiązku – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający w szczególności na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji zakupowych w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

 10. optymalizacji procesu udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit a RODO) na stosowanie plików cookies;

 11. zarządzania aktywnością na stronie internetowej, poprzez jej monitorowanie, pod kątem poprawy funkcjonalności obsługi, analizy potrzeb, dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami – podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

 12. prowadzenia przez Administratora działań marketingowych – podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zwiększeniu obrotu.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją zamówień dokonywanych w Serwisie dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak: banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, konsultingowe i dostawy towaru (operator pocztowy, firmy kurierskie).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników Serwisu są przechowywane przez okres niezbędny do umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu oraz realizacji przez Administratora celów przetwarzania wskazanych w części „Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych”.

Co do zasady dane przetwarzane są przez czas korzystania z Serwisu lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

 2. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

 3. Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

 4. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych;

 6. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer.

 7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

 8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora; Wnosząc sprzeciw, można żądać usunięcia danych osobowych;

 9. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody; Wycofując zgodę, można żądać usunięcia danych osobowych;

 10. Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail sklep@jandrozdz.pl lub adres korespondencyjny: Tatiana Malinina, ul. Mińska 73A/77, 03-828 Warszawa.

ROZDZIAŁ II

Polityka cookies

Serwis może zbierać informacje w sposób automatyczny.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;

 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;

 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższe fragmenty Polityki cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska, i zostały zaczerpnięte ze strony internetowej www.wszystkoociasteczkach.pl.